คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง (ย่อ)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีศุลกากร

ศุลกากร-มูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพสามิต

ภาษีอากร

ศุลกากร-มูลค่าเพิ่ม-สรรพสามิต