คำพิพากษาศาลชั้นต้น (ฉบับย่อ)

 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศุลกากร
ศุลกากร/มูลค่าเพิ่ม
ศุลกากร/มูลค่าเพิ่ม/สรรพสามิต
สรรพสามิต
ภาษีอากร